Misfarvet vand

Misfarvet vand


Nogle forbrugere kan opleve, at der i en kort periode kommer snavset vand ud af vandhanen. Det sker i forbindelse med brud på vandledningen eller ved planlagte afbrydelser af vandforsyningen.

Vandet kan være rødt, brunt eller sort og indeholde sorte partikler. Det kan desuden smage metallisk.

Denne misfarvning er uskadelig og uden sundhedsfare. Den skyldes et kortvarigt forhøjet indhold af jern og mangan i drikkevandet.
Jern og mangan er ikke sundhedsfarligt- f.eks indeholder vitaminpiller jern og mangan. Det er naturligt forekommende stoffer i grundvandet, men for stort indhold af jern kan give afsmitning på porcelæn og vasketøj, og mangan kan give et fedtet og oliagtigt udseende og små sorte partikler.


Lidt mere om jern og mangan


I alle vandværksboringer forekommer jern og mangan i varierende mængde og ved vandværksbehandlingen – iltning og filtrering i lukke sandfiltre – ændres jern og mangan’s kemiske sammensætning, så der dannes klumper, der kan udfælles og tilbageholdes i filtrene.
Uanset hvor effektiv vandværksbehandlingen er, kan det dog ikke undgåes at der også sker udfældning af jern og mangan i en vis udstrækning i ledningsnettet ud til forbrugerne.

Når vandstrømmen er ensartet – det vil sige at vandet løber samme vej med samme tryk – forbliver det udfældede jern og mangan i ledningen. Men opstår der brud på ledningen eller andet der bevirker, at vandstrømmen ændres, rives jern-og mangan partiklerne med vandet og ud i vandhanen.

Almindeligvis vil Hinnerup Vandværk efter brud på ledningsnettet sørge for gennemskylning af hovedledningen indtil vandet er rent igen; mens forbrugeren selv skal sørge for gennemskyldning af stikledningen (røret fra hovedledning ind til forbrugeren) ved at lade vandhanen løbe indtil vandet er rent.


Sådan får du dit vasketøj rent igen, hvis det er blevet misfarvet